Gebruiksvoorwaarden - Workplace Analytics

Deze Dashboard Gebruiksvoorwaarden ("Dashboard Voorwaarden") regelen uw recht op toegang tot en gebruik van het Dashboard dat een integraal onderdeel vormt van de door Spaceti aan de Klant geleverde Dienst.

De term "u" in deze Voorwaarden verwijst naar u als eindgebruiker die toegang heeft tot het Dashboard en gebruik maakt van de Service namens een werkgever of andere entiteit die het contract met Spaceti heeft afgesloten ("Cliënt"). De term "u" verwijst ook naar die werkgever of zakelijke entiteit - de Cliënt.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Dashboardvoorwaarden, hebben alle definities uit de Gebruiksvoorwaarden hierin dezelfde betekenis.

De term "u" in deze Voorwaarden verwijst naar u als eindgebruiker die toegang heeft tot het Dashboard en gebruik maakt van de Service namens een werkgever of andere entiteit die het contract met Spaceti heeft afgesloten ("Cliënt"). De term "u" verwijst ook naar die werkgever of zakelijke entiteit - de Cliënt.

Wij hebben software en hardware ontwikkeld in het internet van de dingen om apparatuur te besturen en om apparatuur te laten communiceren met andere apparatuur en met mensen via draadloze datatransmissietechnologie en het internet, waaronder het Dashboard.

Om het Dashboard en de Service te kunnen gebruiken, dient u deze Dashboard Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden te accepteren. Wij behouden ons het recht voor deze Dashboard Voorwaarden te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie, zonder u daarvan in kennis te stellen. Gebruik van het Dashboard na een dergelijke wijziging betekent dat u akkoord gaat met die wijzigingen.

Aanvaarding van deze Dashboard Voorwaarden

Door deze Dashboard Voorwaarden te aanvaarden, verklaart en garandeert u dat u volledig wettelijk bevoegd bent om namens uw werkgever of een dergelijke entiteit (de Cliënt) te handelen in de omvang die nodig is voor het gebruik van het Dashboard en uw verplichtingen uit deze Dashboard Voorwaarden na te komen. Zo niet, dan mag u deze Dashboard Voorwaarden niet accepteren en het Dashboard niet gebruiken.

Door acceptatie van deze Dashboard Voorwaarden erkent u tevens dat u de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiesbeleid heeft gelezen en ermee instemt zich daaraan te houden en niet te handelen op een wijze die zou resulteren in een schending van het Privacybeleid en het Cookiesbeleid of die een inbreuk op of misbruik van enige via het Dashboard verwerkte gegevens zou veroorzaken.

Wij hebben het recht uw acceptatie van deze Dashboard Voorwaarden te weigeren of in te trekken, uw account te annuleren of te beëindigen, en alle rechten op gebruik van en toegang tot het Dashboard op te schorten en/of te beëindigen, naar ons eigen goeddunken, op elk gewenst moment, om welke reden dan ook en zonder u daarvan in kennis te stellen.

U verklaart en garandeert dat alle informatie die u verstrekt in verband met uw account of op grond van de Dienst juist en actueel is.

Dashboard

Het Dashboard geeft u toegang tot bepaalde gegevens en rapportage informatie met betrekking tot de Dienst ("Dashboard"). Alle informatie op het Dashboard is strikt vertrouwelijk. Het Dashboard, de gegevens en de rapportages die met het Dashboard kunnen worden gegenereerd, mogen uitsluitend voor uw interne doeleinden worden gebruikt.

Rekening

Om Dashboard te kunnen gebruiken, dient u een account te hebben op onze Website ("Account"). Het Account wordt aan u als verantwoordelijke aangemaakt op basis van het tussen Spaceti en de Cliënt gesloten contract. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens. U bent verplicht Spaceti onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of Account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

Uw verplichtingen

U stemt ermee in het Dashboard alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door deze Dashboard Voorwaarden en iedere toepasselijke wet, voorschrift of algemeen aanvaarde praktijk of richtlijn in de betreffende jurisdicties, inclusief, maar niet beperkt tot, iedere wet met betrekking tot de export van gegevens of software van en naar de Tsjechische Republiek of andere relevante landen.

Indien gebruikers u voorzien van gebruikersnamen, wachtwoorden, of andere login informatie of persoonlijke informatie, dient u hen ervan bewust te maken dat deze informatie beschikbaar zal zijn voor het Dashboard en dient u te voorzien in een privacy kennisgeving en bescherming voor deze gebruikers die voldoet aan alle toepasselijke wetgeving en best practices in de branche.

Als u door gebruikers verstrekte persoonlijke of gevoelige informatie opslaat, verplicht u zich dit op een veilige manier te doen. U gaat ermee akkoord Spaceti te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor niet-nakoming van uw verplichtingen in deze paragraaf en elke schending van de wet of inbreuk op de gegevensbeveiliging door u of uw vertegenwoordigers.

Verboden gebruik

U mag het Dashboard niet gebruiken voor enig doel dat niet uitdrukkelijk wordt toegestaan door deze Dashboard Voorwaarden.

Dat mag je niet:

  1. derden toegang verlenen tot uw Account;
  2. afgeleide werken maken op basis van het dashboard of de dienst;
  3. het kopiëren, framen of spiegelen van enig deel of inhoud van het Dashboard, anders dan het kopiëren of framen voor uw eigen interne bedrijfsdoeleinden,
  4. toegang te krijgen tot het Dashboard of de Service om:
    • a. een concurrerend product of een concurrerende dienst te ontwikkelen, of
    • b. kenmerken, functies of afbeeldingen van het Dashboard of de Service te kopiëren.

U erkent en aanvaardt dat iedere schending van deze beperkingen of verplichtingen wordt beschouwd als een wezenlijke inbreuk op deze Dashboard Voorwaarden. Indien wij een dergelijke schending ontdekken, behouden wij ons het recht voor uw Account onmiddellijk te beëindigen, tijdelijk of permanent.

Diversen

Deze Dashboardvoorwaarden vormen de volledige wettelijke overeenkomst tussen u en Spaceti en zijn bepalend voor uw gebruik van het Dashboard zoals beschreven in deze Dashboardvoorwaarden, met uitzondering van diensten die Spaceti aan u kan verlenen op grond van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken, verklaringen, discussies of overeenkomsten tussen u en Spaceti met betrekking tot het Dashboard.