Podmínky použití – Workplace Analytics

Tyto Podmínky používání Dashboardu ("Podmínky Dashboardu") upravují Vaše právo na přístup a používání Dashboardu, který je nedílnou součástí Služby poskytované Společností Spaceti Klientovi.

Pojem "vy" v těchto Podmínkách vás označuje jako koncového uživatele, který přistupuje k Řídicímu panelu a používá Službu jménem zaměstnavatele nebo jiného subjektu, který uzavřel smlouvu se společností Spaceti ("Klient"). Pojem "vy" se vztahuje také na tohoto zaměstnavatele nebo podnikatelský subjekt – Klienta.

Není-li z těchto Podmínek řídicího panelu výslovně uvedeno jinak, veškeré definice z Podmínek použití zde mají stejný význam.

Pojem "vy" v těchto Podmínkách vás označuje jako koncového uživatele, který přistupuje k Řídicímu panelu a používá Službu jménem zaměstnavatele nebo jiného subjektu, který uzavřel smlouvu se společností Spaceti ("Klient"). Pojem "vy" se vztahuje také na tohoto zaměstnavatele nebo podnikatelský subjekt – Klienta.

Vyvinuli jsme software a hardware v internetu věcí pro ovládání zařízení a umožnění zařízení komunikovat s jinými zařízeními a s lidmi prostřednictvím technologie bezdrátového přenosu dat a internetu, včetně řídicího panelu.

Chcete-li používat řídicí panel a službu, musíte přijmout tyto podmínky a podmínky použití řídicího panelu. Vyhrazujeme si právo změnit tyto podmínky řídicího panelu zveřejněním nové verze bez předchozího upozornění. Používání řídicího panelu po takové změně představuje váš souhlas s takovými změnami.

Přijetí těchto podmínek řídicího panelu

Přijetím těchto podmínek řídicího panelu prohlašujete a zaručujete, že máte plné zákonné oprávnění jednat jménem svého zaměstnavatele nebo takového subjektu (klienta) v rozsahu nezbytném pro používání řídicího panelu a plnit své povinnosti vyplývající z těchto podmínek řídicího panelu. V opačném případě nemusíte tyto podmínky řídicího panelu přijmout ani jej používat.

Přijetím těchto podmínek řídicího panelu také potvrzujete, že jste si přečetli Podmínky použití, Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie a souhlasíte s tím, že je budete dodržovat a nebudete jednat žádným způsobem, který by vedl k porušení Zásad ochrany osobních údajů a Zásad používání souborů cookie nebo způsobil narušení nebo zneužití jakýchkoli údajů zpracovávaných prostřednictvím řídicího panelu.

Máme právo odmítnout nebo odvolat váš souhlas s těmito podmínkami řídicího panelu, zrušit nebo ukončit váš účet a pozastavit a/nebo ukončit všechna práva na používání a přístup k řídicímu panelu podle našeho výhradního uvážení, kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez upozornění.

Prohlašujete a zaručujete, že všechny informace, které poskytnete v souvislosti se svým účtem nebo v souladu se službou, jsou správné a aktuální.

Palubní deska

Řídicí panel vám umožňuje přístup k určitým údajům a informacím o sestavách v souvislosti se službou ("řídicí panel"). Veškeré informace obsažené na řídicím panelu jsou přísně důvěrné. Řídicí panel, data a sestavy, které mohou být generovány pomocí řídicího panelu, mohou být použity pouze pro vaše interní účely.

Účet

Chcete-li používat dashboard, musíte mít účet na našich webových stránkách ("Účet"). Účet bude vytvořen pro vás jako odpovědnou osobu na základě smlouvy uzavřené mezi Spaceti a Klientem. Jste plně zodpovědní za zachování důvěrnosti svých přihlašovacích údajů. Jste povinni neprodleně informovat spaceti o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo účtu nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti.

Vaše povinnosti

Souhlasíte s tím, že budete řídicí panel používat pouze pro účely, které jsou povoleny těmito podmínkami řídicího panelu a veškerými platnými zákony, předpisy nebo obecně uznávanými postupy nebo pokyny v příslušných jurisdikcích, mimo jiné včetně zákonů týkajících se exportu dat nebo softwaru do a z České republiky nebo jiných relevantních zemí.

Pokud vám uživatelé poskytnou uživatelská jména, hesla nebo jiné přihlašovací údaje nebo osobní údaje, musíte je upozornit, že tyto informace budou k dispozici řídicímu panelu, a musíte poskytnout oznámení o ochraně osobních údajů a ochranu pro ty uživatele, kteří dodržují všechny platné zákony a osvědčené postupy v oboru.

Pokud ukládáte osobní nebo citlivé informace poskytnuté uživateli, zavazujete se to udělat bezpečně. Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit spaceti před jakýmkoli nedodržením vašich povinností uvedených v tomto odstavci a jakýmkoli porušením zákona nebo porušením bezpečnosti dat vámi nebo vašimi zástupci.

Zakázané použití

Řídicí panel nesmíte používat k žádnému účelu, který není výslovně povolen těmito podmínkami řídicího panelu.

Nesmíte:

  1. umožnit jakékoli třetí straně přístup k vašemu Účtu;
  2. vytvářet odvozená díla založená na řídicím panelu nebo službě;
  3. kopírovat, rámovat nebo zrcadlit jakoukoli část nebo obsah řídicího panelu, s výjimkou kopírování nebo rámování pro vaše vlastní interní obchodní účely,
  4. přístup k řídicímu panelu nebo službě za účelem:
    • a. vytvořit konkurenceschopný produkt nebo službu, nebo
    • b. kopírovat jakékoli prvky, funkce nebo grafiku řídicího panelu nebo služby.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli porušení těchto omezení nebo povinností je považováno za závažné porušení těchto podmínek řídicího panelu. Pokud zjistíme jakékoli takové porušení, vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit váš účet, dočasně nebo trvale.

Rozmanitý

Tyto Podmínky řídicího panelu představují úplnou právní dohodu mezi vámi a společností Spaceti a upravují vaše používání řídicího panelu popsaného v těchto podmínkách řídicího panelu, s výjimkou jakékoli služby, kterou vám společnost Spaceti může poskytnout na základě samostatné písemné smlouvy, a nahrazují nebo nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, prohlášení, diskuse nebo ujednání mezi vámi a společností Spaceti týkající se řídicího panelu.