Spaceti Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 25.3. 2021

De Dienst hieronder wordt aangeboden door spaceti, s.r.o., gevestigd te Premyslovska 2845/43, Praha 3, 13000, Tsjechische republiek

("Spaceti", "wij" of "ons").

Wij verlenen een dienst via gerelateerde websites, netwerken, embeddable widgets, downloadbare software, mobiele applicaties, tabletapplicaties, webapplicaties en andere online en offline diensten die door ons worden verleend (gezamenlijk onze "Dienst") direct of indirect via onze zakelijke partners en kunnen worden verleend als onderdeel van de andere gerelateerde diensten.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn een wettelijk bindend contract tussen u, als eindgebruiker van de Service ("u") en Spaceti met betrekking tot uw gebruik van de Service. Lees de volgende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Door de Service te gebruiken en akkoord te gaan met deze voorwaarden, erkent u dat u de volgende voorwaarden, inclusief het privacybeleid van Spaceti (gezamenlijk "Voorwaarden"), hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als u niet in aanmerking komt of niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, verzoeken wij u de Service niet te gebruiken.

1. Spaceti Service Overzicht.

Spaceti levert een gecombineerde softwarematige en hardwarematige dienst onder de naam "Spaceti" die geïntegreerde oplossingen biedt van sensoren, gegevensanalyse en mobiele gebruikersinterfaces die de tevredenheid, productiviteit en het welzijn van mensen in gebouwen verbeteren en tegelijkertijd het bedrijfsresultaat voor organisaties verbeteren.

2. Geschiktheid.

Door in te stemmen met deze Voorwaarden, verklaart en garandeert u ons: (i) dat u in relatie staat tot uw bedrijf en (ii) dat uw registratie en uw gebruik van de Dienst in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Rekeningen en registratie

Om toegang te krijgen tot functies van de Service, dient u zich te registreren voor een account of reeds een account te hebben dat gebonden is aan uw zakelijk e-mailadres dat behoort tot klant van de service van het Bedrijf - ("Uw Bedrijf"). Wanneer u zich registreert voor een account, kan u gevraagd worden om uw e-mailadres aan ons door te geven. Verder kunt u optioneel andere basisinformatie opgeven (namelijk uw naam, achternaam, telefoonnummer, foto) zoals uitgelegd in ons Privacybeleid met betrekking waartoe wij in de positie zijn van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat de informatie die u ons verstrekt juist is en dat u deze te allen tijde juist en up-to-date zult houden. Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord. U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw account niet langer veilig is, moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen via info@spaceti.com.

4. Verboden gedrag.

Door gebruik te maken van de Dienst gaat u ermee akkoord om niet:
A. de Dienst te gebruiken voor illegale doeleinden, of in strijd met enige lokale, nationale of internationale wet;
B. de rechten van derden te schenden, of anderen aan te moedigen deze te schenden, inclusief door inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden of deze te verduisteren
C. de beveiligingsfuncties van de Service te verstoren, inclusief zonder beperking door (i) het uitschakelen of omzeilen van functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken, of (ii) reverse engineering of het anderszins trachten te achterhalen van de broncode van de Service of een deel daarvan, behalve voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
D. de werking van de Service of het plezier van een gebruiker aan de Service te verstoren, inclusief zonder beperking door (i) het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code, (ii) het doen van ongevraagde aanbiedingen of advertenties aan andere gebruikers van de Service, (iii) het proberen te verzamelen van, persoonlijke informatie over gebruikers of derden zonder hun toestemming; of (iv) het verstoren of onderbreken van netwerken, apparatuur of servers die verbonden zijn met of gebruikt worden om de Service te verlenen, of het schenden van de voorschriften, het beleid of de procedures van dergelijke netwerken, apparatuur of servers;
E. frauduleuze activiteiten uit te voeren, waaronder het zich voordoen als een persoon of entiteit, het beweren van valse affiliaties, het zonder toestemming toegang verkrijgen tot de Service accounts van anderen;
F. de hierin verleende toegang of Materialen (zoals gedefinieerd in artikel 9 hieronder) of enig recht of vermogen om Materialen te bekijken, te openen of te gebruiken, te verkopen of anderszins over te dragen; of
G. een derde partij toegang te verlenen tot uw account;
H. enig deel of inhoud van de Service te kopiëren, te framen of te spiegelen, anders dan het kopiëren of framen voor uw eigen interne zakelijke doeleinden;
I. pogingen te ondernemen om een van de voorgaande in deze Sectie 4 te doen, of personen te helpen of toe te staan zich bezig te houden met een van de activiteiten beschreven in deze Sectie 4

5. Diensten van derden en gekoppelde websites.

Spaceti kan via de Service hulpmiddelen verstrekken waarmee u informatie kunt exporteren naar diensten van derden, inclusief via functies waarmee u uw account op Spaceti kunt koppelen aan een account op de dienst van de derde, zoals Microsoft. Door deze hulpmiddelen te gebruiken stemt u ermee in dat wij dergelijke informatie met uw voorafgaande toestemming kunnen overdragen aan de toepasselijke externe service. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de diensten van derden en het gebruik van uw geëxporteerde informatie, maar wij verplichten ons ertoe alleen diensten te gebruiken die voldoen aan de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "GDPR"). De Dienst kan ook links bevatten naar websites van derden. Dergelijke gelinkte websites vallen niet onder onze controle, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

6. Beëindiging van het gebruik.

Als u enige bepaling van deze Voorwaarden schendt, kunnen wij uw toestemming om de Service te gebruiken opschorten, tenzij en totdat Spaceti de verzekering heeft gekregen dat u zich aan deze Voorwaarden zult houden. U kunt uw account op elk gewenst moment beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice via info@spaceti.com.

7. Privacybeleid; Cookiesbeleid

A. Lees het Privacybeleid zorgvuldig door voor informatie met betrekking tot onze verzameling, gebruik, opslag en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens. Het Privacybeleid wordt hierbij door middel van verwijzing opgenomen in, en maakt deel uit van, deze Voorwaarden.
B. Lees het Cookiesbeleid zorgvuldig door voor informatie met betrekking tot het gebruik van cookies bij het gebruik van de websites en online diensten van Spaceti om de gebruikerservaring te personaliseren en de doeltreffendheid te meten. Het Spaceti Cookiesbeleid wordt hierbij door middel van verwijzing opgenomen in, en maakt deel uit van, deze Voorwaarden.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden doorlopend te wijzigen op elk moment om geldige redenen, zoals het verbeteren of toevoegen van functies of eigenschappen aan de Dienst en om wettelijke of regelgevende redenen. Wanneer wij deze Voorwaarden wijzigen, zullen wij u ten minste 30 dagen vóór de inwerkingtreding van de wijziging van deze Voorwaarden daarvan in kennis stellen via een pop-up of banner binnen de Dienst, door het sturen van een e-mail naar het adres dat u eventueel hebt gebruikt om u te registreren voor een account, of via andere soortgelijke mechanismen. Indien u de gewijzigde Voorwaarden niet aanvaardt, kunt u uw account beëindigen door contact met ons op te nemen vóór de inwerkingtreding van de wijziging. Geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden zullen worden beslecht in overeenstemming met de Voorwaarden die van kracht waren op het moment dat het geschil ontstond.

9. Eigendom; eigendomsrechten.

De Service is eigendom van en wordt beheerd door Spaceti. Bepaalde door Spaceti geleverde visuele interfaces, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, informatie, gegevens, computercode (inclusief broncode of objectcode), producten, software, diensten en andere elementen van de Service (de "Materialen") zijn beschermd door alle relevante intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten en toepasselijke wetten. De in de Service opgenomen Materialen zijn eigendom van Spaceti of onze externe licentiegevers. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van Spaceti is het u niet toegestaan gebruik te maken van de Materialen. Spaceti behoudt zich alle rechten op de Materialen voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend.

10. Disclaimers; Geen garanties

Alle materialen en inhoud die via de Service beschikbaar zijn worden "in de huidige staat" en op basis van "zoals beschikbaar" geleverd. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, die u verkrijgt via de Service of via materialen of inhoud die op of via de Service beschikbaar zijn, creëert enige garantie met betrekking tot Spaceti of de Service die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden wordt vermeld. U aanvaardt alle risico's voor alle schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van of toegang tot de Service, uw omgang met andere gebruikers van de Service. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u de Service gebruikt en materialen of inhoud via de Service en verwante sites of diensten op eigen risico gebruikt, opent, downloadt of anderszins verkrijgt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw eigendommen (inclusief uw computersysteem dat in verband met de Service wordt gebruikt) of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van de Service of het downloaden of gebruiken van dergelijke materialen of inhoud.

11. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zijn u of Spaceti aansprakelijk voor winstderving die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang tot of gebruik van, of uw onvermogen tot toegang of gebruik van, de Service of materiaal of inhoud van de Service.

12. Toepasselijk recht.

Deze Voorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van de Tsjechische Republiek zonder inachtneming van conflicterende rechtsbeginselen. Voor zover krachtens deze Voorwaarden een rechtszaak of gerechtelijke procedure is toegestaan, stemmen u en Spaceti ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in Praag, Tsjechië voor het beslechten van al dergelijke geschillen. Wij exploiteren de Service vanuit onze kantoren in Tsjechië en wij verklaren niet dat de in de Service opgenomen Materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties.

13. Algemeen.

Deze Voorwaarden vormen samen met het Privacybeleid en eventuele andere overeenkomsten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en Spaceti met betrekking tot uw gebruik van en toegang tot de Service, en kunnen, tenzij hierboven uitdrukkelijk toegestaan, alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van alle partijen bij deze Voorwaarden.

Het niet eisen van nakoming van een bepaling tast ons recht niet aan om op enig moment daarna nakoming te eisen, noch zal een verklaring van afstand van een schending of verzuim van deze Voorwaarden of een bepaling van deze Voorwaarden een verklaring van afstand inhouden van een volgende schending of verzuim of een verklaring van afstand van de bepaling zelf.

Het gebruik van sectiekoppen in deze Voorwaarden is louter gemakshalve en heeft geen invloed op de interpretatie van specifieke bepalingen. In het geval dat een deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal aan het niet-afdwingbare deel zoveel mogelijk uitvoering worden gegeven en zullen de overige delen volledig van kracht blijven. Bij beëindiging van deze Voorwaarden zullen alle bepalingen die naar hun aard of uitdrukkelijke bewoordingen van kracht moeten blijven, van kracht blijven na een dergelijke beëindiging of afloop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, artikel 2 en 4 tot en met 14.

14. Contactinformatie.

Indien nodig kunt u contact met ons opnemen via de helpdesk van uw bedrijf.

15. Open Source Software.

De Service kan open source software of software van derden bevatten. Dergelijke software wordt u ter beschikking gesteld onder de voorwaarden van de toepasselijke licenties. Raadpleeg de informatie op deze pagina voor de toepasselijke kennisgevingen en licentievoorwaarden.