Podmínky služby Vodafone Chytrá budova pro zaměstnance společnosti Vodafone

 1. Základní ustanovení
  1. Služba Vodafone Chytrá budova(dále jen „Služba“) je soubor služeb založených na technickém a programovém vybavení a zahrnující služby vnitřní lokalizace v budovách, měření vybraných parametrů prostředí, např. obsahu CO2 ve vzduchu, monitorování obsazenosti parkovišť v krytých parkovištích, případně venkovních parkovištích před budovami. Služba je poskytována společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 150 00 Praha 5 (dále jen „Vodafone“).
  2. Tyto podmínky upravují užití Služby zaměstnanci a dalším osobami spolupracujícími se společností Vodafone (dále jen „Zaměstnanci“), a to v budovách společnosti Vodafone nebo jejich částech. Informace o místech dostupnosti Služby jsou uvedeny standardně v interní komunikaci a firemním intranetu.
  3. Službu mohou využívat všichni Zaměstnanci společnosti Vodafone, kteří si stáhnou aplikaci „Spaceti“ v Google Play nebo AppStore.
 1. Popis Služby
  1. Služba se skládá z následujících komponent
   • (a) Základním hardwarovým prvkem je čidlo, tzv. Smart Stone, který obsahuje: senzory – teploty, vlhkosti, CO2, VOC bezdrátové připojení mobilní sítí a bateriově napájené zařízení. Smart stone neumí přijímat zvuk ani obraz.
   • (b)Mobilní aplikace Spaceti, která obsahuje tyto hlavní funkce:
    1. Rezervace místností
    2. Vnitřní navigace a lokalizace
    3. Reportování požadavků, například závady v budově, opravy IT techniky a úklid
    4. Aktuální přehled hodnot teploty a vlhkosti v budově
    5. Provozní efektivita a spolupráce (např. sdílení událostí v budově)
    6. Building service (např. důležitá čísla, ztráty a nálezy, jídelní menu)
   • (c) Kamera s umělou inteligencí pro anonymní sledování obsazenosti volných prostor (grafy, Excel export). Kamera neodesílá obraz ani zvuk.
   • (d) Tablet pro zobrazování a správu probíhajících schůzek před zasedací místností
    1. Zobrazení schůzek
    2. Potvrzování schůzek účastníky
    3. Adhoc rezervace schůzek
   • (e) Elektronický zámek
    1. Zámek je bateriový a instalovaný ve vybraných skříňkách na 3. patře
    2. Umožňuje skříňku uzamykat pomocí mobilního telefonu
  1. Služba obsahuje tyto balíčky funkcí:
  1. Occupancy Analytics: Balíček funkcí pokrývá potřeby sledování obsazenosti židlí. Čidlo (Smart Stone) se instaluje buď na kancelářskou židli, nebo pod desku kancelářského stolu. Čidla sledují polohu židlí a jejich obsazenost. Obsazení židle je sledováno zcela anonymně, a to na základě drobných pohybů židle v době, kdy na nich sedí člověk. Variantně je dodáván sensor na desku stolu, který obsazenost místa detekuje na principu detekce tepla (PIR sensor). Poslední variantou je kamera pro počítání lidí ve volných prostorách. Stav pracovního místa je aktualizován v 10minutových intervalech a zpřístupněn na webovém portálu včetně historie obsazenosti místa. Webový portál je dostupný pro správce budovy – oddělení Property.
  1. Indoor Location: Balíček funkcí umožňuje navigovat vnitřními prostorami budovy všechny uživatele s chytrými telefony Android (od verze 5.0+) nebo iOS (od verze 10+) podporující Bluetooth ver 4.2 instalovanou navigační aplikací Spaceti. Přesnost určení polohy je 1 až 3 metry. Vnitřní prostory musí být pro správnou funkci navigace pokryty čidly – (Smart Stony). Každý z nich pokryje přibližně 30m2 plochy budovy.
  1. Air Quality Analytics: Monitorování parametrů prostředí a to: teplotu, vlhkost, TVOC – detekce těkavých organických sloučenin, CO2 – měření obsahu CO2 ve vzduchu. Monitorování probíhá v místech instalace čidla (Smart Stone), které je určeno jen pro monitoring. Hodnoty jsou aktualizovány každých 30 až 60 minut a zpřístupněny v mobilní aplikaci (pouze aktuální hodnoty).
  1. Parking Analytics: Tento balíček umožňuje monitorovat parkovací místa ve vnitřním podzemním parkovišti budov Vodafone. Stav parkovacího místa (obsazeno/volno) je monitorován čidlem (Smart Stone) pro každé místo a je přenášen do webového portálu Služby a mobilní aplikace.
  1. Rezervace zasedacích místností (MTR): Kalendáře zasedacích místností, zón a uživatelů jsou propojeny a zpřístupněny v aplikaci Spaceti pro rezervace a kontrolu volného času. Potvrzování příchodu na místo je prováděno QR kódy. Funkce je omezena na vybrané zasedací místnosti a zóny v budovách Vodafone.
  1. Rezervace míst k sezení: Místo k sezení je možné vybrat buď číslem nebo z mapy a rezervovat v aplikaci Spaceti. Potvrzování příchodu na místo je prováděno QR kódy. Funkce je omezena na vybrané zasedací místnosti a zóny v budovách Vodafone.
  1. Přístup do elektronicky zamykatelných skříněk (LOC): Pomocí aplikace Spaceti je možné přiřadit a užívat (zamykat a odemykat) vybrané skříňky pro osobní věci Zaměstnanců.
  1. Další nadstavbové funkce: Dvoufázová autorizace propojená s Active Directory Vodafone, Oznamování závad v budově (FM).
 1. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů 
  1. Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Vodafone přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací. Vodafone se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti, které pro něj vyplývají z příslušných předpisů, a to jak v pozici správce osobních údajů, tak zpracovatele osobních údajů.
  2. Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech společnosti Spaceti, s.r.o, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
  3. Povolíte – li aplikaci přístup k polohovým službám Vašeho zařízení za účelem využití funkcionality vnitřní navigace či za účelem sdílení polohy s ostatními kolegy, vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na rozsah oprávnění může být Vaše poloha po dobu využití této funkcionality dostupná ostatním uživatelům Služby.
  4. Pro účely poskytování Služby jsou zpracovávány následující osobní údaje:
   • Správa lockerů (LOC): e-mailová adresa, jméno a příjmení; doba přiřazení lockeru, datum a čas přiřazení lockeru, datum a čas otevření/zavření lockeru, informace o umožnění přístupu k lockeru jiné osobě.
   • Rezervace zasedacích místností (MTR): Jméno, příjmení a e-mailová adresa z Active Directory. Datum a čas vytvoření či modifikace rezervace, datum a čas plánované schůzky, informace o tzv. check-in na danou schůzku.
   • Oznamování závad v budově (FM): e-mailová adresa z Active Directory. předmět ohlášení, datum a čas ohlášení
   • Zaměstnanecký profil v rámci mobilní aplikace Spaceti: jméno, příjmení, e-mailová adresa z Active directory
   • Vnitřní navigace/lokalizace : User ID, data z Bluetooth sensorů a komunikace mezi přístrojem a těmito senzory
  5. Pro účely poskytování služby či pro účely efektivní správy budovy a interního vyšetřování v případě bezpečnostního incidentu jsou výše uvedené údaje uchovávány následujícím způsobem:
   • Údaje vložené v aplikaci v rámci zaměstnaneckého profilu jsou zpracovávány po dobu používání aplikace. V případě odchodu zaměstnance ze společnosti či v případě odstranění profilu dojde k anonymizaci těchto dat.
   • Údaje zpracovávané v souvislosti s rezervací zasedacích místností jsou uchovávány po dobu 1 měsíce.
   • Údaje zpracovávané v souvislosti tzv. Lockery jsou uchovávány po dobu 3 měsíců.
   • Údaje zpracovávané v souvislosti s vnitřní navigací/lokalizací nejsou uchovávány.
  6. Vodafone se jako Správce osobních údajů při své činnosti řídí platnou právní úpravou o ochraně osobních údajů a zavazuje se veškeré osobní údaje, které mu budou Zaměstnancem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k poskytování Služby, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné k poskytování Služby či je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti .
  7. Obecné podmínky Ochrany soukromí společnosti pro zaměstnance a externí spolupracovníky Vodafone naleznete zde: https://vodafone.sharepoint.com/sites/myhr/CzechRepublic/HROperationsHRServices/articledetail/Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-o-ochran%C4%9B-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF
  8. Pro uplatnění vašich práv subjektů údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů se, prosím, obraťte na emailovou adresu ochranaosobnichudaju@vodafone.cz V textu Vaší zprávy prosím uveďte, že požadujete uplatnění některého z Vašich práv v souvislosti s využíváním služby Spaceti.
 1. Reklamace a hlášení závad

Pro hlášení a řešení poruch a reklamaci Služby používá zaměstnanec Vodafone kontakt: technickapodpora@vodafone.cz

 1. Ostatní ujednání
  1. Vodafone si vyhrazuje právo změnit podmínky této Služby, a to pouze z důvodu nezbytně nutných bez toho, aniž by došlo k omezení rozsahu poskytované Služby.
  1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 23.6. 2022.