Les prix des services de Vodafone Les prix des services de Vodafone sont les suivants

 1. L'industrie de l'automobile
  1. Služba Vodafone Chytrá budova(dále jen "Služba") je soubor služeb založených na technickém a programovém vybavení a zahrnující služby vnitřní lokalizace v budovách, měření vybraných parametrů prostředí, např. obsahu CO2 ve vzduchu, monitorování obsazenosti parkovišť v krytých parkovištích, případně venkovních parkovištích před budovami. Služba je poskytována společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 150 00 Praha 5 (dále jen "Vodafone").
  2. Tous ces éléments permettent à Služby d'obtenir des informations et des services de qualité auprès de Vodafone (appelés "Zaměstnanci"), ainsi qu'auprès des fournisseurs de services de Vodafone et de ses filiales. Les informations sur les services de Služby sont soumises à des normes standardisées dans les réseaux internes et intranet.
  3. Službu mohou využívat všichni Zaměstnanci společnosti Vodafone, kteří si stáhnou aplikaci "Spaceti" v Google Play nebo AppStore.
 1. Popis Služby
  1. Služba se skládá z následujících komponent
   • (a) Le produit le plus dur est le produit Smart Stone, tzv. Smart Stone, qui détecte les éléments suivants : capteurs de température, d'humidité, de CO2 et de COV, ainsi que les composants mobiles et les batteries. Smart stone neumí přijímat zvuk ani obraz.
   • (b)Mobilní aplikace Spaceti, která obsahuje tyto hlavní funkce :
    1. Rezervace místností
    2. Vnitřní navigace a lokalizace
    3. Reportování požadavků, například závady v budově, opravy IT techniky a úklid
    4. L'accès à l'eau potable et à l'eau potable dans les bâtiments publics.
    5. Provozní efektivita a spolupráce (např. sdílení událostí v budově)
    6. Service de construction (např. důležitá čísla, ztráty a nálezy, jídelní menu)
   • (c) Kamera s umělou inteligencí pro anonymní sledování obsazenosti volných prostor (grafy, Excel export). La caméra n'a pas été modifiée.
   • (d) Tablet pro zobrazování a správu probíhajících schůzek před zasedací místností
    1. Zobrazení schůzek
    2. Remboursement des frais de scolarité
    3. Adhoc rezervace schůzek
   • (e) Elektronický zámek
    1. L'appareil est alimenté en eau et installé, et il est équipé d'un système d'alimentation à 3 voies.
    2. Umožňuje skříňku uzamykat pomocí mobilního telefonu
  1. Služba obsahuje tyto balíčky funkcí :
  1. Occupancy Analytics: Balíček funkcí pokrývá potřeby sledování obsazenosti židlí. Čidlo (Smart Stone) se instaluje buď na kancelářskou židli, nebo pod desku kancelářského stolu. Čidla sledují polohu židlí a jejich obsazenost. L'identité de l'observateur est anonyme, et l'identité de l'utilisateur n'est pas liée à l'identité de la personne, mais à celle de l'entreprise. La variante 11 est un capteur de bureau, dont l'objectif principal est de détecter la présence d'un détecteur (capteur PIR). Poslední variantou je kamera pro počítání lidí ve volných prostorách. L'écran de la caméra est mis à jour à intervalles de 10 minutes et l'historique de la caméra est affiché sur le site Web. Le portail Web est conçu pour les besoins de l'entreprise - propriété privée.
  1. Emplacement intérieur : Balíček funkcí umožňuje navigovat vnitřními prostorami budovy všechny uživatele s chytrými telefony Android (od verze 5.0+) nebo iOS (od verze 10+) podporující Bluetooth ver 4.2 instalovanou navigační aplikací Spaceti. La durée de vie de l'appareil est de 1 à 3 mètres. L'appareil peut être utilisé pour des fonctions de navigation telles que la navigation par satellite - (Smart Stony). L'appartement est équipé d'une salle de bain de 30m2.
  1. Analyse de la qualité de l'air : Monitorování parametrů prostředí a to : teplotu, vlhkost, TVOC - detekce těkavých organických sloučenin, CO2 - měření obsahu CO2 ve vzduchu. La surveillance est assurée par une installation de pointe (Smart Stone), qui permet d'assurer une surveillance continue. Les données sont actualisées toutes les 30 à 60 minutes et peuvent être mises à jour à l'aide d'une application mobile (vous pouvez actualiser les données).
  1. Parking Analytics : Tento balíček umožňuje monitorovat parkovací místa ve vnitřním podzemním parkovišti budov Vodafone. La station de parcage (obsazeno/volno) est surveillée par un dispositif de contrôle (Smart Stone) sur le lieu de travail et est disponible sur le site Web de Služby et sur l'application mobile.
  1. Rezervace zasedacích místností (MTR) : L'accès à l'information, à la formation et à l'emploi se fait par l'intermédiaire de l'application Spaceti, dans le cadre d'un système de gestion et de contrôle de l'information. L'utilisation de ce produit n'est pas autorisée par le QR kódy. Ce code est valable pour tous les pays et pour tous les fournisseurs de services Vodafone.
  1. Rezervace míst k sezení: L'objet de la demande ne doit pas être utilisé comme une carte ou une carte géographique, mais comme un outil d'aide à l'utilisation de Spaceti. L'accès au site est interdit par la loi sur la protection des données. Ce code est disponible sur les sites Internet de Vodafone et de Vodafone.
  1. Přístup do elektronicky zamykatelných skříněk (LOC): L'application Pomocí Spaceti est la plus utilisée dans le monde entier et permet d'obtenir (en termes d'efficacité et d'efficience) de nombreux types d'appareils pour l'industrie automobile.
  1. Les fonctions de base: Dvoufázová autorizace propojená s Active Directory Vodafone, Oznamování závad v budově (FM).
 1. Informations sur l'état de santé et la situation financière de l'entreprise 
  1. Vodafone s'engage à fournir une assistance technique aux entreprises et à leurs employés dans les pays de l'Union européenne et en République tchèque. Vodafone s'engage à fournir des services de qualité, en tenant compte des besoins actuels et futurs de ses clients, pour éliminer les risques liés à l'utilisation de l'ordinateur, et pour éliminer les risques liés à l'utilisation de l'ordinateur, et pour éliminer les risques liés à l'utilisation de l'ordinateur, et pour éliminer les risques liés à l'utilisation de l'ordinateur, et pour éliminer les risques liés à l'utilisation de l'ordinateur, et pour éliminer les risques liés à l'utilisation de l'ordinateur, et pour éliminer les risques liés à l'utilisation de l'ordinateur, et pour éliminer les risques liés à l'utilisation de l'ordinateur, et pour éliminer les risques liés à l'utilisation de l'ordinateur. Vodafone se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti, které pro něj vyplývají z příslušných předpisů, a to jak v pozici správce osobních údajů, tak zpracovatele osobních údajů.
  2. Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech společnosti Spaceti, s.r.o, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
  3. Povolíte - li aplikaci přístup k polohovým službám Vašeho zařízení za účelem využití funkcionality vnitřní navigace či za účelem sdílení polohy s ostatními kolegy, vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na rozsah oprávnění může být Vaše poloha po dobu využití této funkcionality dostupná ostatním uživatelům Služby.
  4. Pro účely poskytování Služby jsou zpracovávány následující osobní údaje :
   - Správa lockerů (LOC) : e-mailová adresa, jméno a příjmení ; doba přiřazení lockeru, datum a čas přiřazení lockeru, datum a čas otevření/zavření lockeru, informace o umožnění přístupu k lockeru jiné osobě.
   - Service d'information sur l'état des lieux (MTR) : Jméno, příjmení a e-mailová adresa z Active Directory. Datum a čas vytvoření či modifikace rezervace, datum a čas plánované schůzky, informace o tzv. check-in na danou schůzku.
   - Adresse e-mail dans Active Directory (FM) : adresse e-mail dans Active Directory, données et informations relatives à l'identité.
   - Profil détaillé sur l'application mobile Spaceti : jméno, příjmení, e-mailová adresa z Active directory
   - Vnitřní navigace/lokalizace : User ID, data z Bluetooth sensorů a komunikace mezi přístrojem a těmito senzory
  5. Pro účely poskytování služby či pro účely efektivní správy budovy a interního vyšetřování v případě bezpečnostního incidentu jsou výše uvedené údaje uchovávány následujícím způsobem :
   - Si le profil de l'utilisateur ne correspond pas à celui de l'utilisateur, il est possible que l'utilisateur ne soit pas en mesure d'accéder à l'application. L'accès aux données personnelles et l'anonymat sont garantis par la loi sur la protection des données.
   - Údaje zpracovávané v souvislosti s rezervací zasedacích místností jsou uchovávány po dobu 1 měsíce.
   - Údaje zpracovávané v souvislosti tzv. Lockery se voit attribuer une valeur de 3 millions d'euros.
   - Údaje zpracovávané v souvislosti s vnitřní navigací/lokalizací nejsou uchovávány.
  6. Vodafone se jako Správce osobních údajů při své činnosti řídí platnou právní úpravou ochraně osobních údajů a zavazuje se veškeré osobní údaje, které mu budou Zaměstnancem sděleny, považovat za důvěrné, vous ne pouvez pas vous contenter d'un poste de travail à Služby, mais vous ne pouvez pas non plus vous contenter d'un poste de travail à Služby et vous n'avez pas à vous soucier de la sécurité de vos enfants, car les postes de travail ne peuvent pas être occupés à Služby et ne peuvent pas être occupés par des personnes handicapées.
  7. Obecné podmínky Ochrany soukromí společnosti pro zaměstnance a externí spolupracovníky Vodafone naleznete zde : https://vodafone.sharepoint.com/sites/myhr/CzechRepublic/HROperationsHRServices/articledetail/Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-o-ochran%C4%9B-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF
  8. Dans le cadre d'un projet de recherche, il est nécessaire d'obtenir des informations sur la nature de l'entreprise et sur la façon dont elle est gérée, obraťte na emailovou adresu ochranaosobnichudaju@vodafone.cz V textu Vaší zprávy prosím uveďte, že požadujete uplatnění některého z Vašich práv v souvislosti s využíváním služby Spaceti.
 1. Reklamace a hlášení závad

Pour obtenir des informations sur les produits et les services, veuillez contacter Vodafone à l'adresse technickapodpora@vodafone.cz.

 1. Ostatní ujednání
  1. Vodafone s'engage à fournir des services de qualité à Služby, et à fournir des services de qualité à ses clients, même s'ils n'ont pas besoin d'être remboursés, et ce, même s'ils n'ont pas besoin d'être remboursés.
  1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 23.6. 2022.