Aviso de Privacidad

A efectos de facilitar el uso de las nuevas instalaciones por parte de los empleados, Santillana (Sanoma Educación SLU) pone a disposición de la plantilla la herramienta "Spaceti". Esta herramienta tiene como único fin gestionar los puestos de trabajo disponibles para que los empleados puedan elegir y disponer de los mismos cuando trabajen presencialmente. Te informamos que tu datos identificativos, así como la información obtenidas a través de este sistema únicamente serán tratados por Santillana con esta única finalidad.

La información será conservado durante el plazo necesario para hacer efectiva la finalidad descrita. Posteriormente, esta información será bloqueada hasta que prescriban todas las acciones legales derivadas de este tratamiento. La base jurídica que legitima el tratamiento de esta información es hacer efectivo el acuerdo de teletrabajo suscrito con cada empleado.

Para la ejecución de esta finalidad, Santillana cuenta con los servicios de terceros (tales como, WSS Consultoria de Espaços Lda.).

Podrás ejercer sus derechos de protección de datos a través de correo electrónico dpo.spain@sanoma.com identificándose como empleado de Santillana. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, el Usuario interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos(www.aepd.es) nebo ante el Delegado de Protección de Datos(dpo.spain@sanoma.com).

Oznámení o ochraně osobních údajů

Pro usnadnění používání nových zařízení zaměstnanci společnosti Santillana (Sanoma Educación SLU) mají k dispozici nástroj "Spaceti". Jediným účelem tohoto nástroje je spravovat dostupná pracovní místa tak, aby si je zaměstnanci mohli vybrat a používat při osobní práci. Informujeme vás, že vaše identifikační údaje, stejně jako informace získané prostřednictvím tohoto systému, bude společnost Santillana zpracovávat pouze pro tento jediný účel.

Informace budou uchovávány po dobu nezbytnou k uskutečnění popsaného účelu. Následně budou tyto informace zablokovány, dokud nevyprší platnost všech právních kroků vyplývajících z tohoto zacházení. Právním základem, který opravňuje nakládání s těmito informacemi, je účinnost dohody o práci na dálku uzavřené s každým zaměstnancem.

Za tímto účelem se společnost Santillana spoléhá na služby třetích stran (např. WSS Consultoria de Espaços Lda.).

Svá práva na ochranu údajů můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu dpo.spain@sanoma.com, v němž se identifikujete jako zaměstnanec společnosti Santillana. V případě, že se uživatel domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu údajů, může podat stížnost u španělské agentury pro ochranu údajů (www.aepd.es) nebo u pověřence pro ochranu údajů(dpo.spain@sanoma.com).